Δενδρύλλια

Δενδρύλλια

Εισαγωγή

Η φύτευση δενδρυλλίων προϋποθέτει την εφαρμογή μια σειράς διαδικασιών/χειρισμών που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού επιτυχίας.

Τέτοιες διαδικασίες είναι η επιλογή του χώρου, η επιλογή των φυτικών ειδών, η κατάλληλη εποχή φύτευσης, η μεθοδολογία φύτευσης καθώς και οι χειρισμοί για συντήρηση/περιποίηση των δενδρυλλίων, για περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων μετά τη φύτευση.

Επιλογή – φύτευση δενδριλίων

Κατά την επιλογή των δενδρυλλίων, πρέπει να εξετάζονται οι παρακάτω παράγοντες:
1. Φυτοϋγεία δενδρυλλίων
2. Αυθεντικότητα ποικιλίας
3. Ανάπτυξη δενδρυλλίων
4. Εμπορική ή και πραγματική ηλικία δενδρυλλίου.

Επιλογή – φύτευση δενδριλίων

Η ιδανική περίοδος φύτευσης (φυτευτική περίοδος) είναι μεταξύ Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου.

Είναι επιθυμητό όπως πριν την φύτευση προηγηθεί ικανοποιητική βροχόπτωση, η θερμοκρασία να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και να μην επικρατούν συνθήκες παγετού.

Επιλογή Κατάλληλου Χώρου

Στην επιλογή του χώρου εγκατάστασης των δενδρυλλίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τα ακόλουθα:

 • Η σύσταση του εδάφους.
 • Τα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους
 • Άλλοι εδαφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον σχηματισμό της επιφάνειας του εδάφους, όπως:
  •  Η φυσική κλίση ισορροπίας
  •  Ο βαθμός διαπερατότητας
  • Η πιθανότητα και η έκταση διάβρωσης
 • Ύπαρξη υπόγειων καλωδίων ή σωλήνων υπηρεσιών
 • Ύπαρξη εναέριων καλωδίων.
 • Ύπαρξη πηγής άρδευσης πλησίον του χώρου φύτευσης.
 • Ύπαρξη δρόμου πρόσβασης στον χώρο φύτευσης
 • Ύπαρξη κινδύνου πυρκαγιάς γύρω από τον χώρο φύτευσης.
Επιλογή – φύτευση δενδριλίων

Η ιδανική περίοδος φύτευσης (φυτευτική περίοδος) είναι μεταξύ Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου.

Είναι επιθυμητό όπως πριν την φύτευση προηγηθεί ικανοποιητική βροχόπτωση, η θερμοκρασία να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και να μην επικρατούν συνθήκες παγετού.

Ορθή Επιλογή Ειδών

Για κάθε περιοχή, επιλέγονται φυτικά είδη τα οποία ευδοκιμούν στο συγκεκριμένο περιβάλλον